ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
สมการแห่งจักรวาล

วิธีการศึกษาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้น ปกติจะใช้ปรัชญานำ เพื่อให้ทราบถึงที่มา

ของกฎเกณฑ์ที่จะนำมาใช้เสียก่อนแล้วจึงตามด้วยวิชาดาราศาสตร์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เริ่ม

ต้นจากการวิเคราะห์ธรรมชาติให้ถ่องแท้เสียก่อนโดยอาศัยความรู้ทางปรัชญา แล้วจึงนำมา

เปรียบเทียบ หรือเทียบเคียงกับปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์โดยอาศัยหลักการอุปมา ปรัชญา

จึงเป็นกุญแจดอกแรกที่ไขไปสู่ความเร้นลับต่างๆที่แฝงอยู่ในโลกแห่งนี้

          
    โหราศาสตร์ยูเรเนียนยึดปรัชญามูลฐานที่สำคัญ 2 ประการ  ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น

สมการแห่งจักรวาลสำหรับไขความลับไปสู่อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่ต้องการจะรู้ ปรัชญามูลฐาน

ดังกล่าวได้แก่

          
     1. อาตมัน = ปรมาตมัน (อาด-ตะ-มัน =  ปะ-ระ-มาด-ตะ-มัน) อธิบายขยายความได้ว่า

จักรวาลคือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดมหึมาอันหนึ่งที่เรียกว่า "ปรมาตมัน"อันหมายถึง ความใหญ่โต

มโหฬารซึ่งแผ่ไพศาลออกไปตามกฎอันหนึ่ง และมนุษย์เรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็น

ความมหึมานี้ โดยเรียกกันว่าเป็น "อาตมัน" 

          
    นอกจากมนุษย์นั้น สรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งมีนับไม่ถ้วน แม้แต่ดวงดาวบนท้องฟ้าก็ดีก็มี

ฐานะทำนองเดียวกับมนุษย์ทุกประการ กล่าวคือ เป็น"อาตมัน"ของสิ่งมหึมาหรือ"ปรมาตมัน"

ที่ตนเองสังกัดอยู่ ส่วนทุกส่วนที่อยู่ในจักรวาลล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทุก

ส่วนของปรมาตมัน ซึ่งประกอบด้วยอาตมัน ล้วนมีความเป็นไปภายใต้กฎอันเดียวกัน คือเป็น

ไปเหมือนๆกัน  ส่วนหนึ่งเป็นอย่างไรส่วนที่เหลือมักเป็นเช่นนั้น ปรมาตมันเป็นอย่างไร อาตมัน

ก็เป็นเช่นนั้น ข้างบนเป็นอย่างไร ข้างล่างก็เป็นอย่างนั้น ท้องฟ้าเป็นเช่นไร มนุษย์ก็เป็นเช่น

นั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

          
    ผู้ที่ต้องการทราบความจริงที่แฝงอยู่ในความลึกลับของจักรวาล  ต้องพยายามศึกษา

สรรพสิ่งทั้งปวงเพื่อจำแนกออกมาให้ได้ว่า สิ่งใดเป็นอาตมันและปรมาตมันซึ่งกันและกัน

หากเขาทราบได้ เขาก็สามารถใช้อาตมันหรือปรมาตมันที่เขาทราบเป็นครูหรือแม่บท เพื่อ

ให้ทราบความจริงของอาตมันหรือปรมาตมันที่เชื่อมโยงกันที่ยังไม่ทราบต่อไป

          
    เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความลึกซึ้งของ "อาตมัน = ปรมาตมัน" ได้ง่ายขึ้น  จะขอยก

ตัวอย่างสิ่งที่เป็นอาตมันและปรมาตมันซึ่งกันและกัน

          
    - สุริยจักรวาลเป็นปรมาตมัน โลกเป็นอาตมัน เราสามารถทราบความเป็นไปของโลก

ได้จากการโคจรของดวงดาวในระบบสุริยจักรวาล คือ จากวิชาดาราศาสตร์นั่นเอง อิทธิพล

ของความสัมพันธ์ของดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นเช่นไรอิทธิพลดังกล่าวนั้นก็ปรากฎขึ้นบนโลกด้วย

          
    - โลกเป็นปรมาตมัน ประเทศต่างๆในโลกเป็นอาตมัน เมื่อทราบความเป็นไปของโลก

จากวิชาดาราศาสตร์ ก็จะทราบความเป็นไปของประเทศต่างๆในโลกได้ ประเทศนี้เป็นอย่างไร

ประเทศอื่นในส่วนต่างๆของโลกมักเป็นไปทำนองเดียวกัน

          
    - ประเทศเป็นปรมาตมัน ประชากรในประเทศนั้นเป็นอาตมัน หากประชากรในประเทศ

อยู่เย็นเป็นสุขมีความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขเป็นส่วนใหญ่ ประเทศนั้นก็มีความมั่งคั่งหรือสมบูรณ์

พูนสุขด้วยเช่นกัน

          
    - บ้านเป็นปรมาตมัน สมาชิกที่อาศัยในบ้านนั้นเป็นอาตมัน การทำบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

ให้สะอาดคอยซ่อมแซมบ้านเมื่อมีการชำรุดทรุดโทรม ขจัดสิ่งสกปรกปฏิกูลทั้งหลายให้หมดไป

บ้านเรือนซึ่งมีธรรมชาติเป็นปรมาตมันก็จะมีธรรมชาติของความสมบูรณ์พูนสุข สมาชิกที่อยู่ใน

บ้านเรือนแห่งนั้น  ก็มีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยเช่นกัน

          
    - มนุษย์เป็นปรมาตมัน อวัยวะต่างๆ จิตใจ อารมณ์และวิญญาณของเขาเป็นอาตมัน

หากอาตมันของเขามีความผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติทางกาย อารมณ์ จิตใจหรือ

วิญญาณ ปรมาตมันหรือชีวิตของมนุษย์ผู้นั้นก็มีความผิดปกติตามไปด้วย และอื่นๆ อีกนับไม่

ถ้วน

          
    2. อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือสิ่งเดียวกัน อธิบายขยายความได้ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตโดยหลักการอุปมาแล้วจะเหมือนกันสนิทกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในอดีต ท่านเคยทำ

อะไรไว้ในอดีต เหตุการณ์นั้นจะหวนกลับมาปรากฎอีกในอนาคต เราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้

แต่สามารถสร้างกรรมในปัจจุบันให้ดีได้ เพื่อว่าวันข้างหน้าเหตุการณ์ที่จะกลับมาปรากฎจะดี

เหมือนกับที่เราสร้างไว้ ถ้าสร้างกรรมในปัจจุบันไม่ดี  เราย่อมต้องรับกรรมนั้นอีกในวันข้างหน้า

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับคติทางศาสนาที่ว่า หากเราทำวันนี้ให้ดี ทุกอย่างก็จะ

ดีเอง 

          
    เทพเจ้าผู้สร้างโลกมิได้รับรู้ในความเป็นอดีตและอนาคตแต่ประการใด  แต่พระองค์เป็น

ผู้ให้สิ่งทั้งหลายมาเกิดชีวิตละหนึ่งชาติ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งควบคุมทั้งปรมาตมันและ

อาตมัน ชีวิตทุกชีวิตจะมีพรหมลิขิตเอาไว้พร้อม เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นล้วนถูกกำหนด

และถูกลิขิตล่วงหน้าไว้ชั่วกัปชั่วกัลป์

          
    การดำเนินไปของสรรพสิ่งต่างๆ เหมือนการเดินรอบวงกลม อีกไม่ช้าไม่นานก็ต้องเดิน

ซ้ำรอยเดิมประวัติศาสตร์จึงมีการซ้ำรอย เคยทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นจะกลับมาสนอง ตอนนั้น

เป็นผู้ทำกรรม แต่ตอนนี้อาจกลายเป็นผู้รับกรรม ดวงดาวมิได้มีหน้าที่รับรู้ว่าดีหรือชั่ว สังคม

ต่างหากเป็นผู้เสกสรรค์ปั้นแต่งว่านั่นคือดี นี่คือชั่ว วงรอบหรือวัฎจักรของธรรมชาติมีมากมาย

หลายหลาก ถ้าเรารู้วงรอบดังกล่าวนี้ เราก็จะทราบว่ากรรมที่เราเคยสร้างไว้จะกลับมาปรากฎ

อีกเมื่อไร ดีหรือร้ายก็เป็นไปตามที่เราได้สร้างไว้ ในอดีตเราเคยหลุดรอดจากเคราะห์กรรมที่

ตามรังแกได้อย่างไร เราก็หวังว่าหากเราประสบกับเหตุการณ์นั้นอีก เราจะสามารถหลุดพ้นจาก

เคราะห์กรรมที่ปรากฎซ้ำรอบด้วยวิธีการเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และเช่นเดียวกัน เรา

จะประสบความสำเร็จในวันนี้ก็ด้วยวิธีการเดียวกันที่เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีต

          
    อนึ่ง ท่านผู้อ่านจะต้องไม่เข้าใจผิดคิดไปว่า วิชาโหราศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ปรัชญาเพียงสองข้อนี้เท่านั้น แท้ที่จริงแล้ว ยังมีปรัชญาที่สำคัญๆอีกมากมายที่นักโหราศาสตร์

ใช้เป็นเครื่องมือ เพียงแต่ว่าปรัชญาอื่นๆที่มิได้กล่าวถึงมีความสำคัญน้อยกว่าปรัชญาสองข้อ

ข้างต้น
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี