ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
อ่านชะตาโดยไม่ต้องผูกดวง

เมื่อเรารู้จักสมการแห่งจักรวาล 2 ประการข้างต้น   ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นไปของ

ธรรมชาติหรือจะเรียกว่าเป็นกฎแห่งธรรมชาติก็ไม่ผิดนัก เปรียบเสมือนเรามีกุญแจดอก

สำคัญที่จะไขประตูไปสู่อีกด้านหนึ่งของชีวิตที่เรายังไม่ทราบ แต่สิ่งที่เรายังไม่ทราบ หรือ

ต้องการจะรู้นั้นมีมากมายหลายประการ การที่จะเข้าให้ถึงความจริงเหล่านั้น ก็ต้องรู้จักเลือก

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมด้วย ดังนั้น การอ่านชะตาโดยไม่ต้องผูกดวง นอกจากจะใช้สมการ

แห่งจักรวาล 2 ข้อดังกล่าวแล้ว เราจำเป็นต้องเลือกใช้ปรัชญาอื่นที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ

ด้วย เช่น หากเราอยากทราบว่า เหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีที่จะย่างเข้ามาถึงนี้คือเหตุ

การณ์อะไร ดีหรือร้ายอย่างไร เราจะใช้หลักปรัชญาที่ว่า "หนึ่งวันเหมือนกับหนึ่งปี" เข้ามา

ช่วย ส่วนจะมีวิธีการอย่างไรนั้น จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญ

ของการอ่านชะตาโดยไม่ต้องผูกดวง คือ การอุปมา หากท่านฝึกฝนการอุปมา หรือเทียบเคียง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกับเหตุการณ์ที่ท่านอยากทราบได้แนบเนียนมากเพียงใด ท่านก็จะ

สามารถทราบอนาคตได้ชัดเจนมากเพียงนั้น ด้วยความแม่นยำถึง 100 %

          
    สรุปแล้ว ที่มาของการอ่านชะตาโดยไม่ต้องผูกดวง คือ การอาศัยกฎแห่งธรรมชาติ

ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วมาประยุกต์ใช้นั่นเอง ยิ่งเราใกล้ชิดหรือรู้ใจธรรมชาติของสิ่งที่เรา

ต้องการรู้มากเพียงใดเราก็จะอ่านชะตาได้ถูกต้องลงตัวมากเพียงนั้น

          
    ก่อนอื่นท่านผู้อ่านต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับความหมายของสมการแห่งจักรวาล

ทั้งสองประการเสียก่อน ส่วนจะเชื่อหรือไม่นั้นคงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่วิธีที่จะทำให้เกิดประ

โยชน์ในการศึกษา คือ ต้องเชื่อไว้ก่อนแล้วพิสูจน์ทีหลัง เมื่อท่านผู้อ่านเข้าใจความหมายของ

สมการแห่งจักวาลทั้งสองข้อดีแล้ว ขั้นต่อไปก็ต้องรู้จักถึงเครื่องมือสำคัญที่จะนำมาใช้คือ

การอุปมาหรือการอุปมาอุปมัย (ANALOGY) หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ "การเปรียบเทียบ

เปรียบเปรย" นั่นเอง

          
    จะขอยกตัวอย่าง "การอุปมาอุปมัย"  ที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการอ่านชะตา

โดยไม่ต้องผูกดวง เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพหรือแนวทางให้ชัดเจนสักหนึ่งตัวอย่าง เช่น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาการเสนอร่างรัฐธรรม >นูญของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งในวันนั้นก็มีการประชุมผู้บริหารของฝ่ายฯ ที่ผมทำงานอยู่ด้วย ผมเอง

เป็นผู้หนึ่งที่ต้องเข้าประชุม มีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาในวันนั้นคือ การแบ่งหน้าที่การทำงาน

ใหม่ เมื่อเราสังเกตธรรมชาติของเหตุการณ์ทั้งสอง จะเห็นว่ามีสภาพเทียบเคียงกันได้ ตามกฎ

อาตมัน = ปรมาตมัน" การประชุมสภาก็เป็นอาตมัน การประชุมผู้บริหารฝ่ายฯก็เป็นอาตมัน จึง

ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน สิ่งหนึ่งเป็นเช่นไร อีกสิ่งหนึ่งก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ธรรมชาติของ

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เทียบเคียงได้กับ การแบ่งหน้าที่การงานใหม่ เมื่อเราทราบดังนี้แล้ว

เราก็คาดหมายไว้ล่วงหน้าได้เลยว่า ผลการประชุมผู้บริหารฝ่ายฯเป็นเช่นไร ผลการประชุมสภา

ก็ต้องเป็นเช่นนั้นโดยอุปมาอุปมัย จากข้อเท็จจริงปรากฎว่าการพิจารณาการแบ่งหน้าที่การทำ

งานใหม่ออกมาในรูปที่ว่าให้แต่ละคนรับผิดชอบเหมือนเดิมก่อน กล่าวคือ สิ่งที่ถูกเสนอถูกยับ

ยั้งไว้ก่อนหรือผู้เสนอวาระเป็นฝ่ายแพ้ ทำให้อุปมาต่อไปได้ว่า การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ของฝ่ายรัฐบาลคงเป็นฝ่ายแพ้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งผลก็ออกมาเช่นนั้นจริงๆ

          
    จากตัวอย่างข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้อ่านทราบเป็นแนวทางว่าการอุปมา

อุปมัยหรือการเทียบเคียงเหตุการณ์นั้นเขาทำกันอย่างไร บางท่านอาจบอกว่ายาก ซึ่งจะว่า

เช่นนั้นก็ไม่ผิด แต่ถ้าท่านได้ฝึกฝนหรือหมั่นใช้เป็นประจำ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องง่ายและน่าสนุก

ด้วยซ้ำไป อีกทั้งผลที่ได้คุ้มค่าเสียยิ่งกว่าอะไร นอกจากนั้น จะทำให้ท่านประจักษ์ว่าวิชาโหรา-

ศาสตร์ที่แท้จริงนั้น เป็นศาสตร์ทางปัญญา เป็นเรื่องของความมีเหตุมีผล ถ้าไม่มีเหตุ ผลก็จะ

เกิดขึ้นไม่ได้ หาใช่เป็นเรื่องของคนโง่ หรือเป็นเรื่องของความงมงายไร้สาระแต่ประการใดไม่

ทุกอย่างล้วนมีที่มาและที่ไป สามารถพิสูจน์ผลได้ชัดเจนเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์

บางแขนงเสียอีก ขึ้นอยู่ที่ว่าใครมีปัญญามากกว่าก็รู้ลึกซึ้งมากกว่า และยังสามารถนำไปประ

ยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทุกรูปแบบ

          
    วิธีการอ่านชะตาชีวิตโดยไม่ต้องผูกดวง เราจะใช้วิธีการสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิด

ขึ้นแล้วโดยตั้งเป็นเหตุการณ์แม่บท และโยงไปหาเหตุการณ์ที่เราต้องการทราบและยังไม่เกิด

โดยขอเรียกว่า "เหตุการณ์ปัญหา" เทียบเคียงเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ โดยใช้เครื่องมือ

สำคัญคือการอุปมาอุปมัย ผลที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์แม่บทเป็นเช่นไร ผลที่เกิดขึ้นกับเหตุ-

การณ์ปัญหาก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการอ่านชะตาโดยไม่ต่องผูกดวง

เป็นขั้นตอนได้ดังนี้

          
    1. ถ้าเป็นช่วงที่ท่านอาจมีปัญหาหรืออยากทราบเหตุการณ์อะไรบางอย่าง ก็ให้ตั้งเป็น

เหตุการณ์ปัญหา เพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการพิจารณาในข้อ 2 ต่อไป

          
    2. พิจารณาหรือสังเกตเหตุการณ์รอบข้างที่เกิดขึ้นกับท่านในขณะนั้นหรือในขณะเวลา

ที่ใกล้เคียงกันว่าเหตุการณ์ใดมีธรรมชาติของเหตุการณ์คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ปัญหามากที่

สุด ก็ให้ตั้งเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์แม่บท บางครั้งเหตุการณ์แม่บทเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลาย

เหตุการณ์ และในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์ปัญหาก็มีได้หลายเหตุการณ์เช่นกัน นั่นคือเราใช้

สมการแห่งจักรวาลข้อแรกเป็นหลัก อาตมัน = ปรมาตมัน ทุกสิ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน

เมื่ออาตมันเป็นอย่างไร ปรมาตมันก็ย่อมเป็นเช่นนั้น ปรมาตมันเป็นเช่นไร อาตมันก็ย่อมเป็น

เช่นนั้น อาตมันน้อยเป็นเช่นไร อาตมันน้อยอื่นก็เป็นเช่นนั้น เหตุการณ์แม่บทเป็นเช่นไร เหตุ

การณ์ปัญหาก็เป็นเช่นนั้น

          
    บางครั้งเราอาจจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเราสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา เหตุ

การณ์ที่ทำให้เราประทับใจทั้งด้านดีและร้าย จะทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ

เราในอนาคตได้ โดยไม่ต้องตั้งเหตุการณ์ปัญหาขึ้นมาก่อน คือเหตุการณ์แม่บทที่เราสังเกต

จะเป็นตัวบอกเหตุการณ์ปัญหาให้เราโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความช่างสังเกตของท่านเป็น

สำคัญ ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าเราจะใช้เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์แม่บทได้บ้าง ขอตอบว่า

สามารถใช้ได้ทุกเหตุการณ์ ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่มีธรรมชาติเทียบเคียงกันได้ก็แล้วกัน ไม่ว่า

จะเป็นข่าวการเมือง ข่าวสังคม ภาพยนต์เรื่องโปรดที่ท่านติดตามอยู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน ที่บ้าน สมาคมที่ท่านสังกัดอยู่  หรือแม้แต่ภาวะอารมณ์

ของท่านก็ถือเป็นเหตุการณ์แม่บทได้ ถ้าเป็นอาตมันเดียวกัน หรือเป็นปรมาตมันกับท่านก็

สามารถนำมาใช้ได้ทั้งสิ้น

          
    3. เปรียบเทียบธรรมชาติของเหตุการณ์แม่บทและเหตุการณ์ปัญหาในขั้นรายละเอียด

ว่ามีสิ่งใดที่มีธรรมชาติเทียบเคียงกันได้ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นๆก็จะเป็นไปในทำ

นองเดียวกัน จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนในการอ่านชะตาโดยไม่ต้องผูกดวงมีเพียงไม่กี่ขั้นตอน ถ้า

ท่านฝึกฝนหมั่นสังเกตเหตุการณ์รอบข้างอย่างสม่ำเสมอ และเชื่อมโยงมาสู่เหตุการณ์ที่ท่าน

อยากรู้ ท่านก็จะทราบอนาคตด้วยความแม่นยำถึง 100 % โดยไม่ต้องเสียเงินลงทุนเพิ่มแต่

ประการใด อาวุธสำคัญที่ใช้ในการไขไปสู่ความเร้นลับอีกด้านหนึ่งของชีวิตคือ ปัญญาของ

ท่านนั่นเอง นี่แหละครับวิชาโหราศาสตร์ที่แท้จริง ซึ่งเปรียบเสมือนจอมยุทธที่ฝึกถึงขั้นดาบ

อยู่ที่ใจ ไม่มีดาบแต่มีคม ฉันใดก็ฉันนั้น

          
    วิธีการข้างต้นที่กล่าวมานี้ เป็นเสมือนแนวทางหรือแผนที่ชี้ทางให้ท่านเดิน สำหรับการ

เดินไปในแต่ละเส้นทางนั้น จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะอะไรบ้าง ท่านผู้อ่านจะทราบได้จากตัว

อย่างและวิธีการใช้ในแต่ละเรื่องต่อไป
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี