ดูดวง ดวงวันนี้ ดวงรายวัน ดวงความรัก ดวง ทำนายฝัน ดูดวงไพ่ยิบซี
   
               
แม่น จริงจริง Manjingjing ดูดวง โดย อาจารย์กิตตินันท์
 
ให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ๑ ดวง ๑ คำถาม เรียนรู้ยูเรเนียน คู่แฝดดวงชะตา กำหนดชะตาชีวิตด้วยตนเอง
วิชาธรรมบันดาล โมเดิร์นเฟิงสุ่ย โหรการเมือง โหรามหาเวทย์ ดวงดาวชาวหุ้น
ตำราโหราศาสตร์ บทความที่ท่านควรรู้ สมัครสมาชิก    
 
การกำหนดชะตาชีวิตประจำเดือนด้วยตนเอง

จากการสังเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลกและดวง

จันทร์ ทำให้นักโหราศาสตร์ค้นพบจุดเปลี่ยนภายในรอบเดือน  อันเกิดจากตำแหน่งของดวง

จันทร์ คือ

          
    1. ตำแหน่งจันทร์สว่างครึ่งดวงข้างขึ้น ซึ่งเรียกว่า ปถมปาทะ หรือวันขึ้น 7 ค่ำ

             
    (วัน First Quarter)

          
    2. ตำแหน่งจันทร์เพ็ญหรือจันทร์สว่างเต็มดวง ซึ่งเรียกว่า ปุรณมี หรือวันขึ้น 15 ค่ำ

             
           (วัน Full Moon)

          
    3. ตำแหน่งจันทร์สว่างครึ่งดวงข้างแรม ซึ่งเรียกว่า ตติยะปาทะ หรือวันแรม 7 ค่ำ

             
           (วัน Last Quarter)

          
    4. ตำแหน่งจันทร์ดับหรือจันทร์ไร้แสง ซึ่งเรียกว่า อมาวสี หรือวันแรม 15 ค่ำ

             
           (วัน New Moon)

    ถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอาทิตย์กับโลก จะพบว่าจุดเปลี่ยนของปีที่เกิดขึ้นเพราะอาการ

โคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

          
    จากการพิจารณาจุดเปลี่ยนในรอบปีและรอบเดือน จะเห็นได้ว่า จุดปถมปาทะเทียบได้กับ

ฤดูใบไม้ผลิ จุดปุรณมีเทียบได้กับฤดูร้อน จุดตติยะปาทะเทียบได้กับฤดูใบไม้ร่วง  และจุดอมาวสี

เทียบได้กับฤดูหนาวเนื่องจาก ณ จุดตั้งต้นของฤดูหนาวซึ่งตรงกับประมาณวันที่ 22 ธันวาคม

ของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิสนธิของธรรมชาติ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในรอบ

ปี โหราศาสตร์ยูเรเนียนถือว่า เป็นวันเริ่มศักราชใหม่ของท้องฟ้า จุดอมาวสีซึ่งเทียบเคียงได้กับ

ฤดูหนาวในรอบปี จึงน่าจะถือได้ว่า เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่ของท้องฟ้าที่แท้จริง ปรากฎการณ์

ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญในวันนี้   ตำแหน่งองศาของอาทิตย์และจันทร์จะทับกันสนิท เปรียบ

เหมือนวันที่ประตูท้องฟ้าเปิด อิทธิพลทั้งหลายของดวงดาวจะถูกถ่ายเทลงมาสู่โลกมนุษย์ และ

มีฤทธิ์นาน 1 เดือน เหตุการณ์ในวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสีเป็นเช่นไร เหตุการณ์ในเดือนนั้นทั้ง

เดือนก็เป็นเช่นนั้น หากท่านอยากให้ชีวิตของท่านในเดือนนั้นดีอย่างไร ก็จงทำวันอมาวสีให้ดีเช่น

นั้น หากอยากรู้ว่าเดือนนั้นจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับท่าน ก็สังเกตและเทียบเคียงได้จากเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นกับท่านในวันอมาวสี

          
    ทางคติโบราณของไทยที่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  จึงกำหนดให้จุดเปลี่ยนใน

รอบเดือนทั้งสี่เป็นวันพระ (วันอมาวสี เรียกว่าเป็นวันพระใหญ่ หรือแรม 15 ค่ำ)   คนโบราณนิยม

อบรมสั่งสอนให้บุตรหลานหมั่นสร้างบุญทำกุศล ทำจิตใจให้สดใสและผ่องแผ้ว เข้าวัดฟังธรรม

ไม่ควรประกอบสิ่งอัปมงคล เพื่อชีวิตในเดือนนั้นทั้งเดือนจะได้พบแต่สิ่งดีๆเช่นเดียวกับที่ได้พบใน

วันพระ ณ วันเริ่มต้นจุดเปลี่ยนทั้งสี่ในรอบเดือน จึงมีฤทธิ์นาน 1 สัปดาห์ (ยกเว้นวันอมาวสี มีฤทธิ์

นาน 1 เดือน) เมื่อมาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านทุกท่าน คงจะสามารถกำหนดชะตาชีวิตภายในรอบเดือน

ให้ตนเองได้แล้ว สำหรับ ณ วันเริ่มต้นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลทั้งสี่ มีฤทธิ์แรง 3 เดือน ยกเว้นวันเริ่ม

ต้นฤดูหนาวที่มีฤทธิ์นานถึง 1 ปี กรรมของท่านของวันดังจึงมีอิทธิพลนานถึง 3 เดือนและ 1 ปีตาม

ลำดับด้วย 

          
        วันเริ่มต้นฤดูกาลทั้งสี่ของโลกได้แก่

          
        ฤดูใบไม้ผลิ  เริ่มต้นประมาณวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี

          
        ฤดูร้อน     เริ่มต้นประมาณวันที่ 22 มิถุนายนของทุกปี

          
        ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มต้นประมาณวันที่ 24 กันยายนของทุกปี

          
        ฤดูหนาว    เริ่มต้นประมาณวันที่ 22 ธันวาคมของทุกปี

          
    สรุปแล้ว ท่านผู้อ่านก็สามารถเลือกกำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 1 ปี,3 เดือน,

1 เดือนและ 1 สัปดาห์ตามลำดับ ชีวิตใครชีวิตมัน เลือกลิขิตกันเอาเองนะครับ

          
    หลังจากกล่าวถึงหลักการหรือที่มาแล้ว ผมก็อดไม่ได้ที่จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านทราบแนว

ทางหรือมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะขอยกเอาเหตุการณ์จริงมาแสดงสัก 1 ตัวอย่าง คือ ประ

มาณวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งเป็นวันอมาวสี วันนั้นผมกลับจากไปเยี่ยมคุณแม่ที่จังหวัดลพบุรี

พอมาถึงกรุงเทพฯก็รีบไปเยี่ยมคุณยายซึ่งป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน เนื่องจากอาหารเป็นพิษ

และส่งเข้าโรงพยาบาลหัวเฉียว อาการไม่ถึงขั้นรุนแรงนัก เหตุการณ์ลักษณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรา

ควบคุมไม่ได้ ลักษณะเด่นของเหตุการณ์ของผมที่เกิดขึ้นในวันอมาวสีนั้น ได้แก่ มีการเดินทางและ

พลัดพราก ญาติผู้ใหญ่ป่วย และพลัดพรากจากบ้านไปรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้พอจะคาดคะเน

เหตุการณ์ที่จะเกิดตามหลักการข้างต้นได้ว่า เดือนนี้ผมคงอยู่ไม่ติดที่แน่ มีการพลัดพรากจากสิ่งแวด

ล้อมใกล้ชิดทั้งเดือน และควรระวังการป่วยไข้ทั้งของตนเองรวมถึงคนใกล้ชิดด้วย อาจมีเรื่องต้อง

เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ คงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัย

          
    เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ปรากฎว่า

             
        1. ธนาคารส่งผมไปอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 สัปดาห์ และภายใน

เดือนนั้นมีแต่การประชุมนอกที่ทำการเป็นประจำ

             
        2. ผมเองป่วยเพราะอาหารเป็นพิษ ต้องไปหาหมอทั้งที่คลีนิค โรงพยาบาลหัวเฉียวและ

ยังต้องไป X-RAY กระเพาะอาหารและลำไส้ที่โรงพยาบาลวชิระ 

             
        3. รถยนต์ของผมถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยว ต้องเอารถเข้าอู่เพื่อทำสีที่อู่ชื่อ "ซินฮั่วเฮง" ซึ่ง

น่าสังเกตว่าชื่ออู่ซ่อมรถยังมีชื่อเป็นภาษาจีน คล้ายกับโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลของคน

จีน รถยนต์ที่ผมใช้อยู่ทุกวันยังต้องป่วยตาม การเข้าอู่ซ่อมรถ ก็เหมือนกับการเข้าโรงพยาบาลนั่นเอง

          
    จากตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า "เล่นไม่ยาก" ใช่ไหมครับ  ท่านผู้อ่านต้องลองให้รู้ด้วยตัวของท่าน

เองท่านจะได้เห็นอะไรๆที่ท่านคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับเป็นเช่นนั้นไป

ได้ เส้นผมที่บังตาท่านทั้งหลายอยู่จะถูกเขี่ยออกก็คราวนี้ละครับ ยิ่งท่านหมั่นใช้ หมั่นสังเกต หมั่น

อุปมายิ่งบ่อยเข้า ความลึกซึ้งในการตีความเหตุการณ์ของท่านจะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ประสบ

การณ์จะเป็นครูได้เป็นอย่างดีครั
Member สมาชิก
Username Password
» Forgot Password    |    » Register

 
kalayok กาลโยค
ที่นี่ ... กาลโยค ให้อะไรแก่ท่าน
      ท่านที่มีปัญหาชีวิตคิดไม่ออก...ต้องการข้อแนะนำ คำปรึกษา เชิญเข้ามาที่นี่
      โดยท่านสามารถติดตามคำตอบได้ ในเวบไซด์แห่งนี้


ข้อมูลที่ท่านต้องกรอก
1. ชื่อ (ใช้นามแฝงได้)
2. วัน เวลา และสถานที่เกิด
3. คำถามหรือปัญหาของท่าน

  ปีนี้การเงินจะดีขื้นไหมครับแล้วชีวิตนี้พอจะรวยเหมื่อนคนอื่นบ้างไหมครับ
  ซื้อบ้าน
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  การเงิน ปี 59
  งานปี 2559
  งานปี 2559
  จะเข้าโครงการดีหรือไม่
  ถามเรื่องรถ
  ถามความรักปี2559
  ดูดวงปี2559
  จะได้ที่ทำงานมัยคะ
  เนื้อคู่
มีต่อ...
 
 
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม :  

web stats
 

   
   
 
 
Web Link
ดูดวง
ไหว้พระสร้างบุญ, เดินป่า, ล่องแก่ง, เชียงใหม่, จองโรงแรม,รถเช่า, จองรีสอร์ท, ทีลอซู, แพ็คเก็จทัวร์
Bangkok Hotels
ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสอง สถาพดี ราคาถูก
Happy to pay งานออนไลน์ 100% ไม่ต้องอบรม ไม่ต้องขายของ เติมเงินมือถือ ซื้อขายมือถือราคาทุน โบนัสแรงๆ แบ่งกำไรทำบุญ อ่านก่อนตัดสินใจ คุณเลือกเอง
ธุรกิจออนไลน์ มาแรงสุดสุด
Retailer of designer watches including brands as Rolex, Omega, Tag Heuer and much more
meemodo มีหมอดู เว็บดูดวง ดูดวงฟรี ทำนายความรัก เนื้อคู่ ความรัก ครอบครัว การงาน ทำนายฝัน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สินค้าหลากหลาย-ขายปลีกขายส่ง
                 
........................................................................................................................................................................................................
อาจ่ารย์กิตตินันท์ เจนาคม - www.kittinun.com
ดูดวง, ดวง, ทำนายฝัน, ดูดวงความรัก, ดูดวงไพ่ยิปซี, ดูดวงเนื้อคู่, ดูดวงวันเกิด, ดูดวงกราฟชีวิต, กราฟชีวิต, ดูดวงรายวัน, เซียมซี, ดูดวงรายสัปดาห์, ดูดวงรายปี, ดูดวงตามราศี